آگهي مناقصه عمومی شماره 109 مورخ  97/09/17

آگهي مناقصه عمومی شماره 109 مورخ 97/09/17

شرکت کویرتایر در نظر دارد در خصوص طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی واجد...
آگهی مزایده عمومی شماره 111 مورخ 97/09/17

آگهی مزایده عمومی شماره 111 مورخ 97/09/17

شرکت کویرتایر در نظر دارد حدود 10 تن پلی اتیلن ضایعاتی موجود در کارخانه را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌بایست پس از بازدید، پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/09/24 در پ...