آگهی مزایده عمومی شماره 77 مورخ 97/07/07

آگهی مزایده عمومی شماره 77 مورخ 97/07/07

شركت كويرتاير درنظر دارد تعداد 3 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه را (انواع تایر اسکرب) به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یکسال به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌نماید با مد نظر قرار دادن شرایط ذیل و پس از بازدید اقلام ضایعاتی، پیشنهاد کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در 2 فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف- سپرده شرکت در مزایده، پاکت ب-&...
آگهی مزایده عمومی شماره 78 موزخ 97/07/07

آگهی مزایده عمومی شماره 78 موزخ 97/07/07

شركت كويرتاير درنظر دارد تعداد 13 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه را (ضایعات یک سال تولید به شرح مندرج در لیست پیوست) به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یکسال به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌نماید با مد نظر قرار دادن شرایط ذیل و پس از بازدید اقلام ضایعاتی، پیشنهاد کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در 2 فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف- ...