رویدادهای

شرکت کویرتایر

در مجمع عمومی عادی سالیانه 550 ریال سود به ازای هر سهم کویرتایر تصویب شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کویرتایرروز شنبه 14 اسفند 95 با حضور اکثریت سهامداران در محل مجتمع فرهنگی پیامبراعظم (ص) برگزارشد.