شركت كويرتاير در نظر دارد تعدادی از اقلام راکد و مازاد کارخانه را (به شرح 14 ردیف در ليست پيوست) به صورت يكجا از طريق مزايده به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/09/13 در پاکات در بسته به واحد تدارکات واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان، کارخانه کویرتایر ارسال نمايند. شرکت کنندگان در این مزایده می توانند از تاریخ 96/08/30 لغایت 96/09/13 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) از اقلام مزایده ای موجود در محل کارخانه بازدید نمایند.

شرايط:

1- شركت كنندگان مي‌بايست يك قطعه چك رمزدار بانکی یا بین بانکی و یا فيش نقدي به مبلغ بیست میلیون ریال به حساب 2600/66 بانک سپه شعبه کویرتایر بعنوان سپرده شركت درمزايده در وجه شركت كويرتاير صادر و به همراه تقاضاي كتبي تحويل نمايند.

2- شركت در رد ياقبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

3- شركت به پيشنهادات مبهم، مشروط و خارج از موعد وفاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

4- برنده مزايده مي‌بايست ظرف مدت حداکثر 5 روز بعد از اعلام نتیجه مزایده، نسبت به واریز وجه پیشنهادی اقدام نماید. بدیهی است مبلغ سپرده تا تسویه حساب نهایی و واریز کامل وجه پیشنهادی نزد شرکت محفوظ خواهد ماند و ملاک قطعی محاسبه ارزش اقلام، اوزان کالای خروجی براساس قبض باسکول کارخانه می باشد.

تبصره:

  • در صورتی که ظرف مدت 5 روز پس از اعلام نتیجه مزایده، برنده (نفر اول) نسبت به واریز وجه اقلام خریداری اقدامی ننماید، ضمن اینکه سپرده نامبرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد، شرکت مجاز است تا مزایده را به نفرات بعدی واگذار نماید.
  • در صورتی که برنده مزایده ظرف حداکثر ده روز نسبت به بارگیری وخروج اقلام مزایده اقدام ننماید، شرکت مختار است تا اقلام مزبور را به شخص دیگری واگذار نموده و ضرر وزیان خود را از محل سپرده وی تامین نماید.
  • کلیه هزینه های مربوط به حمل، بارگیری، بیمه، عوارض نیروی انسانی به عهده برنده مزایده می باشد و شرکت کویرتایر در این خصوص فاقد هرگونه مسئولیتی است.
  • کلیه مسئولیتهای حمل و بارگیری اقلام مزایده از محل کارخانه واحیاناً خسارات مربوط به آن برعهده برنده مزایده می باشد همچنین می بایست نیروهای کارگری جهت بارگیری و حمل کالا را تحت پوشش بیمه (عمر ، حوادث و مسئولیت) قرارداده و ضمن تهیه وارائه وسایل حفاظت فردی (کفش کار، لباس کار، دستکش و ماسک) و نظارت بر حسن استفاده آن، مسئولیت بروز هر گونه حادثه شغلی حین بارگیری و حمل اقلام مزایده ای بر عهده برنده مزایده می باشد و در این رابطه هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت کویرتایر نمی باشد.

5- در صورتی که نفرات اول تا سوم مزایده، به ترتیب حاضر به خرید مورد مزایده نگردیدند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

6-  برنده مزايده حق جداسازی اقلام مذکور را نداشته و می بایست بطور یکجا و از یک ردیف نسبت به بارگیری و خروج آن اقدام نماید.

7- برنده مزايده موظف به رعايت اصول ايمني و بهداشتي وحفاظتي محيط كارخانه ورعايت مقررات شهرداري ومحيط زيست، حفظ بهداشت در اماكن مسكوني، جاده وشهر خواهد بود.

8- پرداخت عوارض، ماليات بر ارزش افزوده (كليه كسورات قانوني) به عهده برنده مزايده می باشد.

9- برنده مزايده موظف است اقلام خریداری را مطابق ليست و طبق نرخ پیشنهادی از كارخانه خارج نمايد.

10- كليه پاكت‌ها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/09/14 در کمیسیون معاملات کارخانه بازگشايي و نفرات اول تا سوم مشخص و از طریق واحد تدارکات اطلاع رسانی خواهد گردید.

11- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان اعلام برنده مزایده ونهایی شدن آن نزد شرکت محفوظ خواهند ماند.

12- شركت كنندگان در صورت نياز مي‌توانند با تلفن 32255366-056 تداركات كارخانه تماس حاصل نمايند.

13- آدرس پستی کارخانه کویرتایر: بیرجند - کیلومتر11جاده کرمان - صندوق پستی 518 واحد تدارکات شرکت کویرتایر

                                                                                          شركت كويرتاير