شركت كويرتاير درنظر دارد تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز خود را شامل: 3 ردیف به شرح لیست ضمیمه، موجود در محل کارخانه از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت درمحل كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید اقلام ضایعاتی ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 به محل کارخانه مراجعه نمایند.

شرايط:

1- شركت‌كنندگان مي‌بايست يك قطعه چك تضمینی بانكي يا فيش نقدي به مبلغ ده میلیون ريال به شماره حساب 2600/66 در وجه شركت كويرتاير صادر و به همراه تقاضاي كتبي تحويل نمايند.

2- شركت در رد ياقبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

3- شركت به پيشنهادات مبهم، مشروط و خارج از موعد وفاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

4-  برنده مزايده مي‌بايست بعد از اعلام نتیجه دراسرع وقت نسبت به واریز وجه پیشنهادی وخروج اقلام ضایعاتی اقدام نماید. بدیهی است مبلغ سپرده تا پایان خروج اقلام نزد شرکت محفوظ خواهد بود.

تبصره:

  • در صورتیکه ظرف 3 روز پس از اعلام نتیجه مزایده ، برنده (نفر اول) نسبت به واریز وجه و خروج اقلام اقدام ننماید، ضمن اینکه سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد، شرکت مجاز است تا مزایده را به نفرات بعدی واگذار نماید.
  • کلیه هزینه های مربوطه از قبیل هزینه حمل ، هزینه بارگیری ، هزینه بیمه ، عوارض نیروی انسانی به عهده برنده مزایده است وشرکت مسئولیتی ندارد .
  • کلیه مسئولیتهای حمل وبارگیری از محل کارخانه واحیاناً خسارات وارده به آن برعهده برنده مزایده می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت کویرتایر نمی باشد.ضمنا پرسنل برنده مزایده جهت بارگیری وخروج کالا باید تحت پوشش بیمه (عمر،حوادث ومسئولیت) بوده ودر صورت بروز هرگونه حادثه حین انجام بارگیری اقلام مزایده، مسئولیت آن بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • برنده مزایده می بایست نسبت به تهیه وسایل ایمنی و حفاظت فردی جهت بارگیری اقلام مزایده و نظارت بر حسن استفاده آن اقدام و در صورت عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و بروز هر گونه حادثه حین بارگیری، مسئولیت آن متوجه برنده مزایده می باشد .

 

5- در صورتی که نفرات اول تا سوم به ترتیب حاضر به خرید اقلام مزایده نگردیدند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد .

6- برنده مزايده موظف به رعايت اصول ايمني و بهداشتي وحفاظتي محيط كارخانه ورعايت مقررات شهرداري ومحيط زيست، حفظ بهداشت، اماكن مسكوني جاده وشهر می باشد.

7- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات (كليه كسورات قانوني) به عهده برنده مزايده می باشد.

8-  برنده مزايده موظف است کلیه ضايعات خریداری را ( مطابق ليست ) طبق نرخ پیشنهادی از كارخانه خارج نمايد .

9- مقدارضایعات مذکوردر لیست پیوست تقریبی بوده و به میزان 30% قابل افزایش و یا کاهش می باشد .

10- كليه پاكت‌ها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/09/08 بازگشايي و نفرات اول تا سوم مشخص خواهد شد.

11- شركت كنندگان در صورت نياز مي‌توانند با تلفن 32255366 – 056 تداركات كارخانه  تماس حاصل نمايند.

12-آدرس پستی کارخانه کویرتایر: بیرجند- کیلومتر11جاده کرمان- صندوق پستی 518 واحد تدارکات کویرتایر

 

 

                                                                                          شركت كويرتاير

فایل پیوست:
Download this file (مزایده پالت پلاستیکی.pdf)مزایده پالت پلاستیکی.pdf[ ]810 kB