شركت كويرتاير درنظر دارد مقدار تقریبی 31 تن قرقره فلزی موجود در محل کارخانه را به شرح جدول ضمیمه از طریق مزایده ، یکجا به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبي خودرا بارعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید قرقره فلزی ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 درایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

شرايط:

1- شركت‌كنندگان مي‌بايست يك قطعه چك تضمینی بانكي يا فيش نقدي به مبلغ پنجاه میلیون ريال به شماره حساب 2600/66 در وجه شركت كويرتاير صادر و به همراه تقاضاي كتبي تحويل نمايند .

2- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3- شركت به پيشنهادات مبهم، مشروط و خارج از موعد و فاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

4-  برنده مزايده مي‌بايست بعد از اعلام نتیجه دراسرع وقت نسبت به واریز وجه پیشنهادی وخروج اقلام ضایعاتی اقدام نماید. بدیهی است مبلغ سپرده تا پایان خروج اقلام نزد شرکت محفوظ خواهد بود.

تبصره:

  • در صورتیکه ظرف 3 روز پس از اعلام نتیجه مزایده ، برنده (نفر اول) نسبت به واریزوجه وخروج اقلام اقدامی ننماید، ضمن اینکه سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد، شرکت مجاز است تا مزایده را به نفرات بعدی واگذار نماید.
  • کلیه هزینه های مربوطه از قبیل هزینه حمل، هزینه بارگیری، هزینه بیمه، عوارض نیروی انسانی بر عهده برنده مزایده می باشد وشرکت مسئولیتی ندارد.
  • کلیه مسئولیتهای حمل و بارگیری از محل کارخانه واحیاناً خسارات مربوط به آن برعهده برنده مزایده می باشد و در این خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت کویرتایر نمی باشد.
  • نیروهای کارگری برنده مزایده جهت بارگیری و خروج اقلام ضایعاتی می بایست تحت پوشش بیمه (مسئولیت، حوادث و عمر) بوده ودر صورت بروز هر گونه حادثه حین بارگیری، مسئولیت آن برعهده برنده مزایده می باشد.
  • برنده مزایده می بایست نسبت به تهیه وسایل ایمنی و حفاظت فردی جهت بارگیری اقلام مزایده و نظارت بر حسن استفاده آن اقدام و در صورت عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و بروز هر گونه حادثه حین بارگیری، مسئولیت آن متوجه برنده مزایده می باشد.

5- در صورتی که نفرات اول تا سوم به ترتیب حاضر به خرید مورد مزایده نگردیدند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

6- برنده مزايده موظف به رعايت اصول ايمني و بهداشتي وحفاظتي محيط كارخانه و رعايت مقررات شهرداري ومحيط زيست، حفظ بهداشت اماكن مسكوني، جاده وشهر می باشد.

7- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات برارزش افزوده (كليه كسورات قانوني) به عهده برنده مزايده می باشد.

8- مقدار قرقره فلزی در لیست پیوست تقریبی بوده و تا 20% قابل افزایش و یا کاهش می باشد.

9- كليه پاكت‌ها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/09/08  بازگشايي و نفرات اول تا سوم مشخص خواهد شد .

10- شركت كنندگان در صورت نياز مي‌توانند با تلفن 32255366 (تداركات كارخانه)  تماس حاصل نمايند.

11-آدرس پستی کارخانه کویرتایر: بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان- صندوق پستی 518 واحد تدارکات کویرتایر

                                                                                           شركت كويرتاير

 

فایل پیوست:
Download this file (مزایده قرقره فلزی.pdf)مزایده قرقره فلزی.pdf[ ]833 kB