شركت كويرتاير درنظر دارد حدود 30  تن کامپاند برگشتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد، پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می‌توانند جهت بازدید ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) به محل کارخانه مراجعه نمایند.

شرايط:

1 - شركت‌كنندگان مي‌بايست يك قطعه چك تضمینی بانكي يا فيش نقدي به مبلغ  هفتاد میلیون ريال به شماره حساب 2600/66 در وجه شركت كويرتاير صادر و به همراه تقاضاي كتبي تحويل نمايند.

2- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

3- شركت به پيشنهادات مبهم، مشروط و خارج از موعد و فاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

4- برنده مزايده مي‌بايست بعد از اعلام نتیجه، بلافاصله نسبت به واریز وجه پیشنهادی معادل 30 تن کامپاند برگشتی و خروج آن اقدام نماید بدیهی است مبلغ سپرده اولیه نیز تا خروج تمامی کامپاندها نزد شرکت محفوظ خواهد بود.

تبصره:

  • در صورتیکه ظرف 3 روز پس از اعلام نتیجه مزایده ، برنده (نفر اول) نسبت به واریز وجه و خروج اقلام اقدامی ننماید، ضمن اینکه سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد، شرکت مجاز است تا مزایده را به نفرات بعدی واگذار نماید .
  • کلیه هزینه‌های مربوطه از قبیل هزینه حمل، هزینه بارگیری، هزینه بیمه، عوارض نیروی انسانی به عهده برنده مزایده است و شرکت مسئولیتی ندارد.
  • کلیه مسئولیتهای حمل، بارگیری از محل کارخانه و احیاناً خسارات مربوط به آن برعهده برنده مزایده می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت کویرتایر نمی‌باشد .
  • خریدار حق انتخاب و جداسازی کامپاندهای برگشتی را نداشته و طبق موجودی مشاهده شده می‌بایستی از یک کنار بارگیری و خارج نماید .
  • نیروهای کارگری برنده مزایده جهت بارگیری و خروج اقلام ضایعاتی می بایست تحت پوشش بیمه (مسئولیت، حوادث و عمر) بوده و در صورت بروز هر گونه حادثه حین بارگیری، مسئولیت آن برعهده برنده مزایده می باشد.
  • برنده مزایده می بایست نسبت به تهیه وسایل ایمنی و حفاظت فردی جهت بارگیری اقلام مزایده و نظارت بر حسن استفاده آن اقدام و در صورت عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و بروز هر گونه حادثه حین بارگیری، مسئولیت آن متوجه برنده مزایده می باشد .

5- در صورتی که نفرات اول تا سوم به ترتیب حاضر به خرید مورد مزایده نگردیدند، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

6- برنده مزايده موظف به رعايت اصول ايمني و بهداشتي و حفاظتي محيط كارخانه و رعايت مقررات شهرداري و محيط زيست، حفظ بهداشت اماكن مسكوني، جاده و شهر می‌باشد.

7- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات برارزش افزوده (كليه كسورات قانوني) بر عهده برنده مزايده می باشد.

8-  برنده مزايده موظف است کلیه کامپاندهای خریداری را از یک ردیف و بدون جداسازی (مطابق ليست) طبق نرخ پیشنهادی از كارخانه خارج نمايد .

9-مقدارکامپاند اعلام شده در لیست پیوست تقریبی بوده و به میزان 25% قابل افزایش و یا کاهش می باشد.

10- كليه پاكت‌های پیشنهادی در ساعت 10:30  روز چهارشنبه مورخ 96/09/08  بازگشايي و نفرات اول تا سوم مشخص و اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

11- شركت‌كنندگان در صورت نياز و کسب اطلاعات لازم مي‌توانند با تلفن ثابت 32255366– 056 (تداركات کارخانه) تماس حاصل نمايند.

12- آدرس پستی کارخانه کویرتایر : بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان- صندوق پستی 518 واحد تدارکات کویرتایر .

                                                                                          شركت كويرتاير

فایل پیوست:
Download this file (مزایده کامپاند برگشتی.pdf)مزایده کامپاند برگشتی.pdf[ ]838 kB