شركت كويرتاير درنظر دارد تعدادی پنتراک باری و رادیال بلا استفاده موجود در محل کارخانه شامل : 2 ردیف به شرح لیست و تصویر پیوست، از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد ، پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید اقلام ضایعاتی ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

شرايط:

1- شركت‌كنندگان مي‌بايست يك قطعه چك تضمینی بانكي يا فيش نقدي به مبلغ سی میلیون ريال به حساب 2600/66 در وجه شركت كويرتاير صادر و به همراه تقاضاي كتبي تحويل نمايند.

2- شركت در رد ياقبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3- شركت به پيشنهادات مبهم ، مشروط و خارج از موعد وفاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

4- برنده مزايده مي‌بايست بعد از اعلام نتیجه دراسرع وقت نسبت به واریز وجه پیشنهادی وخروج اقلام ضایعاتی اقدام نماید. بدیهی است مبلغ سپرده تا پایان خروج اقلام نزد شرکت محفوظ خواهد بود .

تبصره:

در صورتیکه ظرف 3 روز پس از اعلام نتیجه مزایده ، برنده (نفر اول) نسبت به واریز وجه و خروج پنتراک های خریداری اقدامی ننماید، ضمن اینکه سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد، شرکت مجاز است تا مزایده را به نفرات بعدی واگذار نماید.

کلیه هزینه های مربوطه از قبیل هزینه جداسازی ،حمل، بارگیری، بیمه، عوارض نیروی انسانی به عهده برنده مزایده است وشرکت مسئولیتی در این خصوص ندارد .

کلیه مسئولیتهای حمل و بارگیری از محل کارخانه واحیاناً خسارات مربوط به آن برعهده برنده مزایده می باشد همچنین برنده مزایده می بایست نیروهای کارگری مربوطه جهت بارگیری و حمل ضایعات را تحت پوشش بیمه (عمر، حوادث و مسئولیت) قرارداده و ضمن تهیه  وارائه وسایل حفاظت فردی (کفش کار، لباس کار، دستکش و ماسک) و نظارت بر حسن استفاده آن، مسئولیت بروز هر گونه حادثه شغلی حین بارگیری و حمل اقلام مزایده بر عهده وی می باشد و در این رابطه هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت کویرتایر نمی باشد.

5- در صورتی که نفرات اول تا سوم مزایده به ترتیب حاضر به خرید موارد مزایده نگردیدند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

6- برنده مزايده موظف به رعايت اصول ايمني و بهداشتي وحفاظتي محيط كارخانه ورعايت مقررات شهرداري ومحيط زيست، حفظ بهداشت، اماكن مسكوني جاده وشهر می باشد.

7- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات (كليه كسورات قانوني) به عهده برنده مزايده می باشد .

8-  برنده مزايده موظف است تمامی پنتراک های خریداری را (مطابق ليست پیوست) طبق نرخ پیشنهادی از كارخانه خارج نمايد.

9- كليه پاكت‌ها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/09/08 بازگشايي و نفرات اول تا سوم مشخص خواهد شد.

10- شركت كنندگان در صورت نياز و کسب اطلاعات بیشتر مي‌توانند با تلفن 32255366 -056 تداركات كارخانه تماس حاصل نمايند.

11-آدرس پستی کارخانه کویرتایر: بیرجند-کیلومتر11جاده کرمان- صندوق پستی 518 واحد تدارکات کویرتایر

                                                                                                         شرکت کویرتایر

فایل پیوست:
Download this file (مزایده پنتراک.pdf)مزایده پنتراک.pdf[ ]1125 kB