آگهی مزایده عمومی شماره 77 مورخ 97/07/07

شركت كويرتاير درنظر دارد تعداد 3 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه را (انواع تایر اسکرب) به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یکسال به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌نماید با مد نظر قرار دادن شرایط ذیل و پس از بازدید اقلام ضایعاتی، پیشنهاد کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در 2 فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف- سپرده شرکت در مزایده، پاکت ب- تکمیل فرم شرکت در مزایده قرار داده و به واحد تداركات کارخانه تحويل نمايند. بازدید متقاضیان از مورخ 97/07/07 لغایت  97/07/15 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) الزامی است.

 

جهت دریافت متن مزایده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مزایده شماره 77 مورخ 97/07/07