آگهی مزایده عمومی شماره 78 موزخ 97/07/07

شركت كويرتاير درنظر دارد تعداد 13 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه را (ضایعات یک سال تولید به شرح مندرج در لیست پیوست) به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یکسال به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌نماید با مد نظر قرار دادن شرایط ذیل و پس از بازدید اقلام ضایعاتی، پیشنهاد کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در 2 فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف- سپرده شرکت در مزایده، پاکت ب- تکمیل فرم شرکت در مزایده، قرار داده و به واحد تداركات کارخانه واقع در بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. تحويل نمايند. بازدید متقاضیان از اقلام ضایعاتی از مورخ 97/07/07 لغایت  97/07/15 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) الزامی است.

 

جهت دریافت متن مزایده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مزایده شماره 78 مورخ 97/07/07