وانتی

تایرهای وانتی کویر تایر

Road Master KB600

Road Master KB600

مناسب زمستان | نرمی حرکت

Super Star KB300

Super Star KB300

مناسب تابستان | چسبندگی جاده

Master Rib KB400

Master Rib KB400

چهار فصل | عمر طولانی

Super Grip KB303

Super Grip KB303

مناسب تابستان | چسبندگی جاده