نشریات علمی

شرکت کویر تایر

نشریات علمی

مدلسازی ولکانیزاسیون گوگردی کائوچوی طبیعی بوسیله شتابدهنده های بنزو تیازول، مدل های سینتیکی و مکانیزم واکنش

مهدی کامکار دلاکه – سید احمد سلیمانی رباطی

کارشناسان شرکت تایرسازی کویرتایر

m.kamkar, sa.soleymani@kavirtire.ir  

چکیده :

شیمی فعال سازی ولکانیزاسیون گوگردی و مدلهای سینتیکی حاکم بر این واکنش ها بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. ولکانیزاسیون کائوچوی طبیعی با شتابدهنده کلاس بنزوتیازول سولفنامید ها مورد مطالعه قرار گرفته، بدین صورت که ولکانیزاسیون بصورت چندمرحله ای در نظر گرفته شده است. مدل سینتیکی انتخاب شده قابلیت توصیف کامل فرایند پخت شامل مراحل تاخیر پخت، ایجاد اتصالات عرضی و مرحله تکمیل پخت را در دامنه وسیعی از ترکیبات مواد با در نظر گرفتن ثابت سرعت یکسان را دارد. همچنین قابلیت پیش بینی غلظت محصولات میانی بر اساس طول زنجیره های پلی سولفیدی را دارد. در این تحقیق با استفاده ازمدل های سینتیکی تجربی و مکانیکی موجود اقدام به بررسی فرایند پخت آمیزه رابری بر پایه کائوچوی طبیعی با دو نوع شتابدهنده گردید و میزان تطابق هر مدل با فرایند تجربی پخت بررسی گردیده و مناسب ترین طرح سینتیکی برای واکنش پخت این آمیزه انتخاب شده است.

واژه های کلیدی :مدل های سینتیکی، بنزوتیازول، مکانیزم واکنش ولکانیزاسیون

محور مقاله: آمیزه کاری، مواد اولیه و ماشین آلات

ادامه مطلب...

بهینه سازی فرمولاسیون اینر لاینر برای تایرهای تیوبلس رادیال با استفاده از ترکیب کائوچوهای IIR,CIIR,NR,SBR1712 با کمک تست نفوذپذیری

مهدی کامکار، ادریس اللهیاری و حسن حاجی آبادی

 کارشناسان شرکت کویرتایر

m.kamkar, e.allahyari@kavirtire.ir

چكيده: در این پژوهش با بررسی تاثیر کلیه پارامترهای موثر بر خواص فیزیکی و مکانیکی و دینامیکی و همچنین نفوذپذیری آمیزه اینرلاینر اقدام به طراحی فرمولاسیون بر اساس مدل طراحی آزمایشات تاگوچی گردید و پس از تولید 13 فرمولاسیون مختلف در بنبوری آزمایشگاهی و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی و دینامیکی آمیزه های تولیدی، تعداد پنج فرمولاسیون که از نظر خواص بیشترین همسانی را با نمونه شاهد داشتندانتخاب گردیدند. این پنج نمونه مورد تست نفوذپذیری هوا بر اساس روش استاندارد ASTM D1434  و با استفاده از دستگاهی که توسط کارشناسان شرکت کویرتایر طراحی و ساخته شده است، قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید سه آمیزه دارای شیب کمتری در تست افت فشار هوا نسبت به نمونه شاهد هستند و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی فرمولاسیونی که با ترکیب SBR1712 ,NR,CIIR به ترتیب با نسبت 15.8 ،15.8 و 87.1 تولید گردیده بود مورد تایید قرار گرفت که از این فرمولاسیون بصورت آزمایشی یک بچ تولید گردیده و تایرهای تولید شده با آن در شرایط تست قرار گرفته اند.

واژه‌های کلیدی: نفوذپذیری، بیوتیل، اینرلاینر، کائوچوی طبیعی

ادامه مطلب...

استفاده از کمک فرایند استئارات روی برای بهبود فرایند اکستروژن پذیری آمیزه لاستیکی

مهدی کامکار دلاکه فاطمه نوروزیسيد احمد سليماني

کارشناسان شرکت کویرتایر

m.kamkar, f.noroozi, sa.soleymani@kavirtire.ir

چکیده : انواع کمک فرایند ها برای بهبود خواص الاستومرها در حین فرایند استفاده می شوند. این مواد دارای یک سری جنبه های مثبت در اختلاط، کلندرینگ، اکستروژن و شکل گیری در قالب برای آمیزه ها می باشند که البته ممکن است جنبه های منفی در خواص آمیزه ها نیز داشته باشند. در این مقاله انواع کمک فرایند ها از نظر ساختار شیمیایی و شیوه عملکرد آنها بصورت لوبریکانت داخلی و یا خارجی مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت تاثیر استئارات روی بعنوان کمک فرایندی از مشتقات اسید های چرب و میزان سازگاری محدود با الاستومر ها، بر روی خواص اختلاط و اکستروژن پذیری آميزه رابري بر پايه SBR – ترد راديال سواري شركت كوير تاير – بررسي شده است.

واژه‌های کلیدی : خواص فيزيكي و مکانیکی- جمعشدگی – کمک فرایند – استئارات روی – Aktiplast PP

محور مقاله: آمیزه کاری

ادامه مطلب...

بهبود فرایندپذیری و خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه بلت با استفاده از بهینه سازی مواد اولیه در راستای بهبود عملکرد تایر های رادیال در شرایط سرویس

مهدی کامکار- حسن حاجی آبادی- علی جمالی نوذری- ادریس اللهیاری

کارشناسان شرکت کویرتایر

m.kamkar, a.jamali, e.allahyari@kavirtire.ir

چکیده :                                                           

در این مطالعه با بررسی مواد اولیه مصرفی در آمیزه بلت شامل کائوچوی طبیعی،کربن بلک و سیستم پخت اقدام به تولید 12 فرمولاسیون مختلف در آزمایشگاه گردید و پس از مقایسه نتایج حاصل از خواص فیزیکی و مکانیکی و همچنین چسبندگی آمیزه ها به سیم بلت، چهار فرمولاسیون که بهترین خواص را ارائه داده بودند انتخاب و به میزان یک بچ کامل در بنبوری 270 لیتری کارخانه تولید گردیدند. پس از تایید خواص فرایندی و فیزیکی و مکانیکی آمیزه های فوق و با هماهنگی مدیریت شرکت اقدام به تولید نیمه انبوه هر چهار فرمولاسیون برای مصرف 3 روز خط تولید، جهت بررسی فرایندپذیری آنها در ماشین استیلاستیک کارخانه گردید که با بررسی تکمیلی خواص فرایندی شامل دمای اسکروها فشار پشت هد، دمای سطح بلت، سرعت خط و ... فرمولاسیونی که بهترین شرایط فرایندی را دارا بود انتخاب گردید. با توجه به تایید عملکرد تایرهای تولیدی در جاده و شرایط سرویس و بهینه بودن خواص فیزیکی و مکانیکی وهمچنین چسبندگی و کاهش چشمگیر پدیده ریورژن در تست رئومتر، آمیزه شامل SMR10 ،N-326  و شتابدهنده DCBS  بهترین نتیجه را نشان داد که این آمیزه بصورت روتین در خط تولید جاری گردیده است.

واژه‌های کلیدی : بلت سیمی، چسبندگی به سیم، استیلاستیک، خواص فرایندی-ریورژن

محور مقاله: آميزه کاري، مواد اوليه

ادامه مطلب...