مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر به بهره برداری رسید

مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر به بهره برداری رسید

طی مراسمی با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیرکل فنی وحرفه‌ای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت کویرتایر و جمعی از مدیران استان، مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر افتتاح شد.

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور همچنین با حضور در خط تولید کارخانه از نزدیک با روند تولید تایر آشنا شد.

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت کویرتایر