بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان، جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و وزیر معین خراسان جنوبی، آقای معتمدیان استاندار خراسان جنوبی و جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از طرح توسعه و خط تولید کارخانه بازدید کردند.

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر