برگزاری مراسم روز هوای پاک

برگزاری مراسم روز هوای پاک

به مناسبت دوم اردیبهشت روز هوای پاک در مراسمی با حضور تعداد زیادی از کارکنان و با هماهنگی اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت، محوطه ورودی کارخانه و سایر قسمتهای کارخانه پاکسازی شد و در پایان به ده نفر از شرکت کنندگان در مراسم به قید قرعه جوایزی اهداء گردید.

برگزاری مراسم روز هوای پاک

برگزاری مراسم روز هوای پاک

برگزاری مراسم روز هوای پاک

برگزاری مراسم روز هوای پاک

برگزاری مراسم روز هوای پاک