دریافت لوح مدیریت نوین از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

دریافت لوح مدیریت نوین از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

در همایش سراسری رضایتمندی مشتری، شرکت کویرتایر موفق به دریافت لوح مدیریت نوین از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گردید.

 دریافت لوح مدیریت نوین از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 دریافت لوح مدیریت نوین از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 دریافت لوح مدیریت نوین از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان