حضور با شکوه و غیرتمند کارکنان شرکت کویرتایر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

حضور با شکوه و غیرتمند کارکنان شرکت کویرتایر در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن

مدیریت و کارکنان و خانواده بزرگ کویرتایر با حضور در جشن 40 سالگی انقلاب، بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری خود به آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشتند:

 حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن

حضور با شکوه وغیرتمند کارکنان شرکت کویر تایر در راهپیمایی یوم الله 22بهمن