گواهینامه توانمندی تحقیق و توسعه به کارخانه کویرتایر اعطاء شد

  • ۲۳۱
  • روابط عمومی
گواهینامه توانمندی تحقیق و توسعه به کارخانه کویرتایر اعطاء شد

گواهینامه توانمندی تحقیق و توسعه با رتبه 3 (پویا) در حوزه صنایع شیمیایی و پلیمری به شرکت کویرتایر اعطاء گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر؛ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران زیر نظر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت صنعت،معدن و تجارت در زمینه های ذیل اقدام به شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی توانمندیهای تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی می کنند.

زمینه های مورد پایش و ارزیابی :

1 - کیفیت نیروی انسانی
2 - روشهای بکار رفته در تحقیق و توسعه
3 - شبکه دانش تحقیق و توسعه
4 - تاثیرگذاری دستاوردهای تحقیق و توسعه در سازمان
5 - کیفیت امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی صنایع شیمیایی و پلیمری
شرکت کویرتایر بر اساس این رتبه بندی ،رتبه 3 (پویا) را به خود اختصاص داد و آقای مهندس سیدعلی ضیاء تبار به عنوان مدیر تحقیق و توسعه شرکت کویرتایر به نمایندگی این گواهینامه را دریافت نمود.