لوح زرین و گواهینامه سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی