انتخاب کویرتایر به عنوان کارفرمای نمونه کشور در سال 1393