دریافت لوح تقدیر مدیر کل اداره تعاون بیرجند درراستای ارتقا جایگاه فرهنگ ایمنی در عرصه کار و تولید

  • ۷۶۴
  • میثم عبدالهی