دریافت لوح و تندیس نخستین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت از سوی استاندار خراسان جنوبی

  • ۷۲۹
  • میثم عبدالهی