دریافت تندیس زرین سه ستاره همایش ملی ساخت ایران

  • ۶۲۵
  • میثم عبدالهی