دریافت لوح و تقدیرنامه 4 ستاره برای تعالی از سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تعالی سازمانی

  • ۷۷۱
  • میثم عبدالهی