انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه ملی در مدیریت مصرف انرژی

درنخستین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی صورت گرفت، 

درنخستین دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت انرژی کشور،شرکت کویرتایربه عنوان شرکت برتردرحوزه مدیریت انرژی انتخاب وتندیس نقره ای دریافت کرد. در این مراسم که با حضور روسای سازمانهای ملی استاندارد، گسترش و نوسازی صنایع ایران ، مدیریت صنعتی و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور برگزار شد تندیس نقره ای این جایزه به آقای سیدمحمد حسین زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایراهدا گردید.جایزه ملی مدیریت انرژی درسال نخست روی عملکرد انرژی ٢٨ گروه صنعتی دارنده گواهینامه استاندارد معیار مصرف انرژی مصوب متمرکز بوده و در دوره آتی علاوه بر گروه های صنعتی که معیار مصرف انرژی مصوب دارند،

دامنه شمول جایزه در صورت تائید کمیته راهبری، به گروههای ساختمان های اداری و تجاری، تجهیزات مصرف کننده انرژی و پروژه های برتر صرفه جویی انرژی، تعمیم می یابد. صرفه جویی مستقیم سالانه بیش از۲۴۰میلیون تومان در بخش انرژی واجرای طرح های مختلف در این بخش برای کاهش مصرف انرژی، این شرکت را به یکی از شرکت های پیشتاز انرژی در صنعت تایر تبدیل کرده است. انتخاب کویرتایر در بین ۲۸صنعت موردارزیابی درکشورودریافت تندیس نقره ای به عنوان واحدبرتردراین جایزه ملی، برگ زرین دیگری برافتخارات ماندگاراین شرکت افزود.توسعه فرهنگ عمومی صرفه جویی انرژی درکشور ازمهمترین اهداف این جایزه ملی انرژی بوده است. کویرتایر نیز درگروه تایر وتیوب بادر نظر گرفتن الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۹۶۵۰ با عنوان معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید تایر وتیوب و الزامات سیستم مدیریت انرژی شرکت در چارچوب استاندار ملی ایران ایزو ۵۰۰۰۱، مورد ارزیابی قرارگرفت.کویرتایر به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه مدیریت انرژی در طرح فوق مشارکت کرده و درتاریخ های ۲۴ و۲۵ خردادماه امسال توسط تیم مجربی از ارزیابان دبیرخانه جایزه مذکور مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج این ارزیابی منجر به دریافت این جایزه گردید.وجود فاصله نسبتا زیاد نسبت میزان مصرف انرژی در شرکت با معیار انرژی تعریف شده در فرآیندهای تولید برای صنعت تایر، اجرای پروژه های متعدد در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه آموزش های پایه ای به کارکنان شرکت در زمینه مدیریت مصرف انرژی را از نقاط قوت کویرتایردر این ارزیابی بوده است.