Comfort KB16 - 165/65R13

  • چنگ زنی مناسب و ترمزگیری عالی در جاده های خیس و لغزنده و آب پیمایش عالی
  • رفتار عالی تایر در عبور از پیچ های جاده و فرمان پذیری مطمئن به دلیل ثبات ابعادی
  • صرفه جویی در مصرف سوخت به دلیل کاهش مقاومت غلتشی
  • دارای شیارهای عمیق و پهن جهت هدایت آب از روی سطح جاده

خودروهای مناسب: Comfort KB16