Precious KB36 - 175/70R13

  • چنگ زنی مناسب و ترمزگیری عالی در جاده های خیس و لغزنده
  • رفتار عالی تایر در عبور از پیچ های جاده، فرمان‌گیری عالی و راحتی سرنشین
  • دارای حداقل صدا در سرعت های بالا
  • صرفه جویی در مصرف سوخت به دلیل کاهش مقاومت غلتشی 

خودروهای مناسب: Precious KB36