Speedy KB31 - 195/65R15

  • چنگ زنی و ترمز گیری عالی در جاده های خیس به خاطر طراحی خاص گل تایر
  • فرمان گیری عالی به همراه عدم لغزش در سر پیچ ها
  • صدای پایین در سرعت های بالا و نرمی حرکت خودرو
  • صرفه جویی در مصرف سوخت به دلیل پایین بودن مقاومت غلطشی
  • طراحی خاص برای انحراف آب از زیر تایر به دو طرف جاده ( آب پیمایش مناسب)

خودروهای مناسب: Speedy KB31