آگهی مزایده عمومی شماره 1مورخ 97/10/03

آگهی مزایده عمومی شماره 1مورخ 97/10/03

شرکت کویرتایر در نظر دارد چوب و تخته‌های ضایعاتی کارخانه (40 تن ضایعات موجود و حدود 250 تن ضایعات سالیانه) را به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یکسال به فروش رساند. متقاضیان می‌بایست پس از بازدید، پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/09 در پاکات دربسته به واحد تدارکات ش...
آگهی مزایده عمومی شماره 2 مورخ 97/10/11

آگهی مزایده عمومی شماره 2 مورخ 97/10/11

شرکت کویرتایر در نظر دارد حدود 6 تن کامپاند برگشتی از خط تولید، موجود در محل کارخانه را که مناسب قطعه‌سازی‌ها می‌باشد، از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان می‌بایست پس از بازدید، پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط...