بازيافت تاير بعنوان يك صنعت و حفاظت از محيط زيست

بازيافت تاير بعنوان يك صنعت و حفاظت از محيط زيست

مهدی كامكار دلاكه مدیر واحد مهندسی مواد شرکت كويرتاير m.kamkar@kavirtire.ir چكيده: در اين مقاله پس از بحث بر روي لزوم بازيافت تاير و تاريخچه آن و همچنين الزامات قانوني براي حذف تاير هاي فرسوده از طبيعت؛ روشهاي ا...