کویرتایر تقدیرنامه ارزش آفرینی در تولید ملی گرفت+ سند

  • ۲۹۸
  • میثم عبدالهی
کویرتایر تقدیرنامه ارزش آفرینی در تولید ملی گرفت+ سند

کویرتایر از جشنواره ملی حاتم حائز شرایط تقدیر در سطح اشتهار به ارزش آفرینی در تولید ملی شد و تقدیرنامه گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، پنجمین جشنواره ملی حاتم(حمایت از تولید ملی) تقدیرنامه اشتهار به ارزش آفرینی در تولید ملی را به مهندس سید محمد حسین زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا کرد.
کمیته علمی پنجمین جشنواره ملی حاتم(حمایت از تولید ملی) بر اساس ارزیابی و داوری انجام شده، طرح ارسالی باعنوان" پروژه تولید 50 هزار تن تایر های سنگین TBR و OTR کویرتایر" در محور تولید محصولات های‌ تک و یا فن آورای  پیشرفته با هدف تامین نیاز های صنایع و بازار داخلی را حایز شرایط تقدیر در سطح اشتهار به ارزش آفرینی در تولید ملی  معرفی کرد.