لوح تقدیر و تندیس نشان برنزی تعاملات الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت