واحد نمونه کشوری جشنواره امتنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی