دریافت لوح و تندیس سی و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

  • ۲,۰۴۹
  • میثم عبدالهی