دریافت لوح و تندیس سی و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

  • ۷۷۱
  • میثم عبدالهی