اعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایر

اعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایر

در همایش ملی صنعت و خدمات سبز که با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور، سرپرست وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان کشور در تهران برگزار شد، لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا شد.

اعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایر

اعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایراعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایر

اعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایر

اعطاء لوح و تندیس واحد صنعتی سبز کشور به شرکت کویرتایر