برگزاری دوره آموزشی ضریب فنریت تایر در ساپکو

برگزاری دوره آموزشی ضریب فنریت تایر در ساپکو

دوره آموزشی ضریب فنریت تایر و ارتباط آن با اجزای خودرو در شرکت ساپکو برگزار شد.

در این جلسه با حضور مهندس ضیاء‌تبار مدیر تحقیقات و تکنولوژی شرکت کویرتایر، مهندس طیبی و مدیران و کارشناسان واحد تضمین کیفیت ساپکو، راه‌های هماهنگی و تطبیق بهتر تایر با خودرو بررسی شد.